Jdi na obsah Jdi na menu

O NÁS...

 

 

Právní subjekt Mateřská škola Máj Nový Jičín:

 

 • největší právní subjekt MŠ v NJ, slučující čtyři MŠ s 12-ti třídami – z toho dvě třídy logopedické, celkový počet dětí - 276
 • 24 pedagogických pracovníků na 100% úvazku a dva pedagogové na 50% úvazku
 • z toho: 8 speciálních pedagogů, 2 učitelky mají kromě pedagogického, také zdravotnické vzdělání, které je důležité při práci s integrovanými děti se ZP, v celém subjektu je 34 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 • pro zajištění individualizované výuky u integrovaných dětí se SVP pracuje v celém subjektu 9 asistentů pedagoga
 • 15 provozních zaměstnanců.
 • z OP VVV Šablony III. na 50% úvazku - školský asistent – financován z projektu

 

Od 1. 8. 2018 byla jmenována ředitelkou Mgr. Jana Vrbová, která byla oceněna Městem Nový Jičín za mimořádnou práci v oblasti školství, jako „Pedagogická osobnost roku“. Působí také jako lektorka pro vzdělávací agentury a externí a interní mentor.

 

Pětitřídní MŠ K. Čapka se profiluje v oblasti všestranného pohybového rozvoje a vedení dětí k zdravému životnímu stylu. K tomu přispívá nejen zdravá strava, ale také různorodé pohybové aktivity dětí, jako např. plavání, zumba, lyžáček, škola v přírodě aj. V rámci kognitivního rozvoje je u předškoláčků do výuky zařazována Hejného matematika a Metoda dobrého startu. Do své výchovně vzdělávací činnosti MŠ zařazuje prvky vzdělávacího programu „Začít spolu“, kdy je kladen důraz na individualitu dítěte, možnost volby práce v jednotlivých „centrech aktivit“ a otevřenost školy rodičům. Mateřská škola se aktivně zapojuje do nabízených sportovních a tematických činností, organizovaných Městem Nový Jičín nebo střediskem volného času Fokus. Úzce spolupracuje také se základními školami Jubilejní, Dlouhá a Tyršova a Komenského. Na škole působí dva asistenti pedagoga k dětem se SVP. V budově MŠ je kuchyň, která vaří také pro sousední MŠ Vančurovou, která je s MŠ K. Čapka propojena spojovacím krčkem, kterým se obědy do sousedící MŠ převážejí.

 

Čtyřtřídní MŠ Vančurova se kromě běžného předškolního vzdělávání zaměřuje také na logopedickou péči s komplexním logopedickým vyšetřením dětí a pravidelnou denní logopedickou péči ve dvou logopedických třídách se sníženým počtem 14 dětí ve třídě a individuálním přístupem. Integrovány zde mohou být také děti s autismem a s jinými SVP. Dále má MŠ dvě další běžné třídy, z nichž jedna je se zaměřením na výuku AJ a na individuální rozvoj dětí nadaných. Děti, které nemají potřebu spánku, zde pouze relaxují a mají klidové aktivity ve třídě. Všichni pedagogové v MŠ jsou vyškoleni pro práci s nadanými dětmi a s dětmi se SVP. Někteří pedagogové se věnují také lektorování a mentoringu, a své více jak desetileté zkušenosti s integrací předávají na metodických ukázkách a seminářích pro pedagogy z různých krajů. MŠ úzce spolupracuje s SPC a PPP. Pracují zde speciální pedagogové, sedm asistentů pedagoga a škola pracuje v duchu vzdělávacího programu Začít spolu.

 

Dvoutřídní MŠ Jubilejní zařazuje do svého vzdělávacího programu pravidelně polytechnickou a environmentální výchovu, díky které se děti zdokonalují v různých badatelských činnostech při pokusech a experimentování. Zaměřují se na pěstování různých rostlin, bylin a na ochranu životního prostředí. Aktivně se děti účastní Dne Země a jiných vzdělávacích aktivit souvisejících se zvelebováním ŽP. Další oblastí, které škola věnuje pozornost, je primární prevence zdraví. Snahou je předcházet virovým onemocněním a vést děti k péči o své zdraví při pravidelném saunování a otužování dětí s plaváním v bazéně se slanou vodou, který je přímo v budově MŠ (úzká spolupráce s „Baby klubem Kenny“, který je v nájmu budovy MŠ. Na škole působí dva asistenti pedagoga.

 

Jednotřídní MŠ Loučka se profiluje v oblasti přírodovědného poznávání, k čemuž využívá vesnické prostředí (v městské části Loučka) pro návštěvy statků a různé výlety. Okolí MŠ je využíváno k výuce polytechnické a enviromentální výchovy. Děti využívají vyvýšené záhonky pro pěstování zeleniny, bylinek a pečují o společně zhotovené hmyzí domečky. V MŠ probíhá seznamování dětí s dějinami a mravními hodnotami křesťanství dle programu „Aby malé bylo velké“, které je zpracované v souladu s RVP PV. Škola úzce spolupracuje s TJ Orel a osadním výborem Loučka, kde společně připravují různé kulturní vystoupení a organizují společné akce pro děti a rodiče. Vzájemnou spolupráci a společné akce organizuje MŠ také s místní stanicí chovatelů a také klubem důchodců. Škola pokračuje v navázané spolupráci se ZŠ Starý Jičín v rámci vzájemných návštěv dětí.

 

Po úspěšné charitativní akci „Batohy pro Afriku“, škola navázala spolupráci s novojičínskou Charitou, kde se ve spolupráci s rodiči chystal společně vánoční dárek pro vybrané dítě z azylového domu. Rodiče i děti se pravidelně účastní v místní části – Loučka Tříkrálové sbírky. V MŠ jsou integrovány dvě děti se SVP, s kterými pracuje jeden asistent pedagoga. Vlastní školní kuchyň využívá ke zpracování také své výpěstky ze školní zahrady. MŠ pracuje s prvky programu „Začít spolu“.

 

Správa budov a majetku je průběžně a postupně modernizována. Ve spolupráci se zřizovatelem se již úspěšně zrealizovala sanace a renovace fasády MŠ Vančurova a dále je v plánu provést sanaci sušárny a prádelny v suterénu budovy. Na MŠ Jubilejní v loňském roce proběhla rekonstrukce budovy a oprava plotu v přední části zahrady u vstupu do budovy a v současnosti byly zahájeny práce na plánované revitalizaci zahrady včetně teras a zídek a terénních ploch s hřištěm. Zároveň proběhla oprava topení na MŠ K. Čapka, které bylo v havarijním stavu.

 

Projekty: Ukončen byl projekt Silesia - přeshraniční spolupráce s polskou partnerskou školou, v rámci kterého se uskutečnilo několik setkání na české i polské straně s rodiči, dětmi i pedagogy. Projektové náklady činily 11 247,85 EUR a po uzavření a vyúčtování projektu, škola vrací zřizovateli zálohu ve výši 326 018,29 Kč, která byla použita na předfinancování projektu.

Úspěšně byly ukončeny aktivity OP VVV – Šablony I.a II. A od 1. 9. 2020 jsou realizovány aktivity z OP VVV – Šablony III. 2020 - 2022.

Dále je škola zapojena do vzdělávacích projektů Sypo a Cesta – pro podporu začínajících učitelů a interní mentoring učitelů zkušených.

 

Plánovaný rozvoj školy:

 • Úspěšně zrealizovat revitalizaci zahrady MŠ Jubilejní. 
 • Naplánovat poslední etapu opravy plotu a brány u MŠ Vančurova.
 • Naplánovat 2. etapu oprav výtahu K. Čapka.
 • Se zřizovatelem projednat a naplánovat realizaci zateplení budovy MŠ K. Čapka spolu s opravou 5-ti ks vchodových dveří.
 • Dle harmonogramu pokračovat v realizaci projektu OP VVV – Šablony III.
 • Speciálně pedagogická a logopedická diagnostika a poradenství, depistáž.
 • Metodická a didaktická spolupráce obou logopedických tříd-pokračovat v kvalitní spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC pro vady sluchu, vady řeči a autismus).
 • Zapojovat pedagogické pracovníky do DVPP a samostudia, pokračovat v předávání poznatků ostatním pedagogům při vzájemných návštěvách.
 • Využívat i nadále odborný potenciál pedagogů při lektorování a metodických ukázkách pro pedagogy z ostatních krajů, příklady dobré praxe a společné sdílení zkušeností (mentoring a pedagogická podpora).
 • Být „otevřenou“ školou pro děti i rodiče, kteří se spolupodílejí na plánování a organizování vhodných aktivit školy, spolupráce s klubem rodičů.

 

Z důvodu COVID – 19 byly MŠ uzavřeny od 16.3.2020 do 18.5.2020. Po dobu uzavření probíhaly na odloučených pracovištích práce související s hygienickými opatřeními, tj. dezinfekce a úklid všech prostorů a hraček, šití roušek, dále plánovaná údržba a opravy, které byly původně plánované později o prázdninách.

 

Nový Jičín 1.9.2020                                          Mgr. Jana Vrbová, ředitelka MŠ Máj Nový Jičín

         

 

PROČ PRÁVĚ MY???

 

Mateřská škola Máj K. Čapka 6, Nový Jičín

 

p5212743-1-.jpg

VIDEO NAJDETE ZDE

Naše mateřská škola se nachází uprostřed sídliště. Je obklopena velkou zrenovovanou zahradou s názvem „Zahrada zdraví a radosti“, která  dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, námětové hry i sportovní vyžití.  Naše zaměření je  na pohyb dětí a jejich přirozený pohybový a duševní rozvoj.

Jednotlivé třídy jsou účelově stavěny (třída, herna, kuchyňka, šatna, umývárna). Vybavení jednotlivých tříd je průběžně obměňováno a doplňováno. Využívají se nové dostupné pomůcky, hračky, knihy atd.. Modernizuje se prostředí i prostory mateřské školy.

V mateřské škole pracuje celkem 25 pracovníků: 12 pedagogických pracovnic včetně ředitelky a  zástupce ředitelky. Všechny tyto pedagogické pracovnice mají odborné pedagogické vzdělání, z toho 8 pracovnic má vzdělání vysokoškolské, 3 asistentky pedagoga,   1 školní asistent,     1 ekonomka, která zpracovává podklady pro celý subjekt, 3 provozní pracovnice, které se starají o chod a čistotu zařízení,  1 vedoucí stravování a 4 kuchařky. V naší kuchyni se vaří i pro MŠ Vančurova.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 120 dětí v pěti třídách.       

Třída č. 1 Berušky  -  zapsáno 26 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 6 let

 

Třída č. 2 Květinky  - zapsáno 24 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 6 let

 

Třída č. 3 Sluníčka  -  zapsáno 25 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 6 let

 

Třída č. 4 Motýlci  -  zapsáno 25 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina  dětí od 3 do 6 let

 

Třída č. 5 Kuřátka  -  zapsáno 20 dětí

-  heterogenní a kompaktní  skupina  dětí od 2 do 6 let

 

Některé základní principy tříd, na které je kladen důraz:

 • je využíváno širší spektrum metod, prostředků a forem práce, které vedou děti k aktivizaci a získávání důležitých zkušeností a dovedností
 • získávání sociálních zkušeností, děti se učí navzájem si pomáhat a spolupracovat
 • je uplatňován individuální přístup k dětem a jsou respektovány individuální vzdělávací možnosti a potřeby dětí
 • vytváření a dodržování společně vytvořených pravidel
 • děti jsou vedeny k samostatnosti, k zdravému sebevědomí, k svobodnému vyjádření svých pocitů a potřeb
 • osvojování si dovedností a postojů přirozenou, hravou a prožitkovou formou – k tomu nám napomáhá práce v centrech a koutcích s prvky „Začít spolu“, touto metodou jsme začali pracovat v minulém školním  roce, a protože se nám osvědčila, budeme v ní pokračovat i dále. Postupně děti vedeme k samostatnosti, svobodné volbě činností, k zodpovědnosti, a uvědomění si ohodnocení práce své i druhých
 • děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí
 • pracujeme na neustálém upevňování pocitu sounáležitosti – oslava narozenin, dodržování tradic, svátků, jsme jedna „parta“ a táhneme za jeden provaz - nikdo není z kolektivu vyčleňován, respekt ke kamarádským vazbám
 • rozvíjíme u dětí pozitivní a radostný vztah k poznávání, k učení
 • seznamování se s výukou podle Hejného - Sluníčka
 • hravé seznamování s angličtinou – Koťátka

Mateřská škola pracuje podle „Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání", který vychází z moderních požadavků „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání". Tento program byl vypracován  pedagogickými odborníky a následně vydán ministerstvem školství  a podporuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Při výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z prvků programu „Začít spolu“.  Máme pro děti vytvořena centra s nabídkou činností a děti si samy vybírají, kde budou pracovat.

Zaměřujeme se:

 -  na  individuální přístup k dítěti

 -  je kladen důraz na pozvolné a nenásilné začlenění dítěte do kolektivu

 -  bohatá výchovně vzdělávací nabídka školy - získávání dovedností, návyků a   základních  

    vědomostí, potřebných pro vstup do základní školy

 -  je preferováno učení hrou

Pro širší rozvoj dítěte nabízíme tyto kroužky:

-  předplavecký výcvik                                                                           

-  metoda dobrého startu

-  logopedickou prevenci

-  bruslení

-  lyžáček

-  školičku v přírodě

Dále pak nabízíme:
rodičům:              

-  zapojení rodičů do dění mateřské školy - „Klub rodičů"

-  možnost prohlédnutí mateřské školy, rodič může být s dítětem  v prvních dnech jeho adaptace

-  pořádání akcí pro rodiče a děti v průběhu roku

-  individuální přístup k dítěti, respektování požadavků rodičů (zdravotní, stravovací)

-  odborné a taktní jednání s rodiči

-  možnost konzultací s rodičem o jeho dítěti – po vzájemné domluvě

dětem :       

-  návštěva kulturních akcí

-  udržování tradic- vánoce, velikonoce, apod.

-  výlety

-  zájezdy

-  exkurze

-  spolupráce se základními školami, SVČ Fokus, Základní uměleckou školou, Mendlovou střední 

   školou, klinickým logopedem, Zdravotní školou, knihovnou, PPP

Naši činnost a informace o dění MŠ můžete průběžně sledovat na facebooku a webových stránkách  mateřské školy a zároveň si prohlédnout fotografie z jednotlivých akcí, pořádaných školou.

     Přijďte, už se na Vás moc těší kolektiv MŠ K. Čapka 

13. 8. 2020

 

 

 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

Mateřská škola Vančurova 36, Nový Jičín

VIDEO MŠ NAJDETE ZDE

 

ms-v.jpg   

video zde

 

PROČ PRÁVĚ MY????     NAJDETE ZDE

 

 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA JUBILEJNÍ 1, NOVÝ JIČÍN

 

web-jubka.jpg     

PODÍVEJTE SE NA VIDEO 

 

Jsme dvoutřídní mateřská škola uprostřed sídliště, obklopená zelení zahrady s blízkými vycházkami do přírody, s kapacitou 53 dětí.

Náš školní vzdělávací program „Svět s pastelkou“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zároveň koresponduje s jednotlivými třídními vzdělávacími plány, které jsou zpracovávány dle potřeb a specifik daných tříd.

KOŤÁTKA – SMÍŠENÁ TŘÍDA

       pedagogové: Dagmar Červenková, Mgr. Kateřina Smětáková                

       asistent pedagoga: Alena Spišáková

 • heterogenní skupina dětí ve věku od 3-7 let
 • zaměření na polytechnickou a environmentální výchovu
 • motivování dětí k učení se novým věcem
 • osvojování a upevňování základních návyků sebeobsluhy a hygieny
 • výchovně vzdělávací program vede děti k získávání velkého rozsahu dovedností a znalostí hravou a nenásilnou formou
 • využívání nejrůznějších metod, prostředků a forem práce (i alternativních), které vedou děti  k získávání dovedností a kompetencí, mimo jiné, potřebných také k úspěšnému začlenění do ZŠ
 • práce s dětmi ve skupinkách, v centrech aktivit
 • zapojování se do nejrůznějších výtvarných soutěží
 • pravidelné  cvičení grafomotoriky
 • individuální práce s dětmi
 • důraz klademe na polytechnickou výchovu, environmentální výchovu a saunování s plaváním ve slané vodě

 MOTÝLCI- SMÍŠENÁ TŘÍDA MŠ

pedagogové:  Hana Hábová, Petra Šenková

asistent pedagoga: Barbora Bartoňová

 • heterogenní skupina dětí ve věku od 3-7 let
 • hlubší zaměření na výtvarnou a polytechnickou výchovu
 • motivování dětí k učení se novým věcem
 • osvojování a upevňování základních návyků samostatnosti v péči o svou osobu
 • výchovně vzdělávací program vede děti k získávání velkého rozsahu dovedností a znalostí hravou a nenásilnou formou
 • využívání nejrůznějších metod, prostředků a forem práce (i alternativních), které vedou děti  k získávání dovedností a kompetencí, mimo jiné, potřebných také k úspěšnému začlenění do ZŠ
 • práce s dětmi ve skupinkách, v centrech aktivit, individuální práce
 • zapojování se do nejrůznějších výtvarných soutěží
 • pravidelné  cvičení grafomotoriky
 • tělovýchovné a pohybové aktivity

 KROUŽKY - odpoledne v MŠ dle možností školy a zájmu dětí 

 • výuka anglického jazyka
 • sauna, plavání ve slané vodě (Kenny)
 • předplavecký výcvik
 • dílny pro rodiče
 • veselé sportovky

 

ŠVP PV SVĚT S PASTELKOU:

Náš program se zaměřuje na všestranný psychický, tělesný a sociální rozvoj dítěte, který přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady pozdějšího vzdělávání dětí.

Naším cílem je pěstovat vztah důvěry mezi mateřskou školou a rodičem, pořádáme společné akce, nabízíme poradenskou činnost a hledáme stále nové formy spolupráce.

Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení, jež se vyznačují komunikativností, kreativitou, aktivitou a tvořivostí, spontánností, chutí se učit, vzdělávat, smyslově prožívat. Práce ve skupinkách se pro nás stala již samozřejmostí.

Spolupráce všech zúčastněných (děti, rodiče, všichni zaměstnanci) je podmínkou k uskutečnění této koncepce.

Co nabízíme :

 • jednou měsíčně kulturní akce v MŠ – divadélko, koncerty, kino, výlety
 • pro děti s malou potřebou spánku, zajišťujeme po hodinovém odpočinku náhradní činnosti
 • rodiče si mohou s dětmi školu kdykoliv prohlédnout a být přítomni při adaptaci svých dětí během prvních dnů, seznámit se s vzdělávacím programem školy, kdykoliv konzultovat vývoj a chování dítěte v kolektivu s pedagogy aj.
 • vzdělávací obsah naší MŠ je realizován širokou škálou aktivit a činností, které probíhají v obou třídách různou formou s ohledem na věkové kategorie a individuální potřeby dětí
 • pro děti s OŠD máme vytvořen plán práce
 • dílny pro rodiče –odpolední aktivity s různými druhy výtvarných technik, vztahujícími se k svátkům ( Vánoce, Velikonoce)
 • akce pro rodiče a děti dle plánu akcí
 • saunování a plavání v MŠ
 • kroužky – viz výše

Proč právě my? Přijďte a uvidíte. Těšíme se na Vás 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

Mateřská škola Císařská 115, Nový Jičín - Loučka

 

Naše mateřská škola má jednu třídu s kapacitou 25 dětí, je umístěna v klidném, pěkném prostředí v okrajové části města uprostřed přírody. MŠ má dostatečně velké prostory, které jsme rozčlenili do center aktivit. Toto členění prostoru vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Prostory školní zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Např. založení paletové zahrádky, ve které si pěstujeme zeleninu.

Máme zde vlastní kuchyň, která poskytuje plnohodnotnou a vyváženou stravu doplněnou o prvky současného trendu zdravé výživy.

Zaměstnanci MŠ:

pedagogové: Bc. Jana Palacká, Bc. Vošlajerová Eva

školnice: Dana Tomanová, kuchařka: Jarmila Dohnalová

Nepracujeme na principu soutěživosti, ale upřednostňujeme kolektivní kooperaci a učení přirozenou nápodobou mladších dětí od starších hrou a prožitkovým učením, kde si děti na řadu poznatků přicházejí vlastní aktivitou.

Rodiče jsou pro nás partneři, se kterými úzce spolupracujeme a snažíme se o sjednocení výchovného působení na dítě.

Cíle a záměry předškolního vzdělávání:

 • klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb

 • rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte

 • podporujeme přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany

 • rozvíjíme zdravé sebevědomí dětí

   

Zájmové kroužky:

 • předplavecký výcvik

 • pěvecký sboreček

 • metodika F. Ketha „Aby malé bylo velké“ (nábožensky podtext)

Akce pořádané MŠ:

 • pravidelné návštěvy kina a divadla

 • společné aktivity s rodiči – dílničky, drakiáda

 • návštěva keramické dílny

 • návštěva chovatelské stanice

 • maškarní rej

 • vystoupení dětí pro místní Orelskou organizaci

 • den dětí s pasováním školáků

         ŠVP „Orlíci“ vychází z podmínek mateřské školy, střídání ročních období ve spojení s lidskou činností, zvyky a tradicemi. Respektuje zájem dětí o globální události ve světě a jejich vztah k současné technice, o společenské dění ve městě i mimo něj.

         Je zaměřen na vytváření správného vztahu ke zdravému životnímu stylu, zejména ke zdravému pohybu.

         Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a dbáme, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.

   

 Motto

V mateřské škole se děti baví a přitom zasazují každý den maličký kamínek do obrovské mozaiky poznání, kterou budou stavět až do konce života.