Jdi na obsah Jdi na menu

O NÁS...

Právní subjekt Mateřská škola Máj je největším subjektem v NJ, slučující čtyři MŠ. Má 12 tříd s aktuálním počtem 283 dětí. Učí zde 24 pedagogických pracovníků na 100% úvazku a dva pedagogové na 50% úvazku. Z celkového počtu zaměstnanců je 8 speciálních pedagogů a 2 učitelky mají kromě pedagogického, také zdravotnické vzdělání, které je potřeba při práci s integrovanými děti se ZP. Pro zajištění individualizované výuky u integrovaných dětí, v celém subjektu pracuje 11 asistentů pedagoga. V rámci projektu OP VVV Šablony II., jsou zde zaměstnáni na 50% úvazku dva zaměstnanci. Od 1. 9. 2018 chůva ke dvouletým dětem, a od 1. 5.2019 školský asistent. Obě tyto pozice jsou financovány z projektu.  O celkový provoz všech čtyř odloučených pracovišť se stará celkem 15 provozních zaměstnanců.

Ředitelkou byla od 1. 8. 2018 jmenována Mgr. Jana Vrbová, která byla v loňském roce oceněna Městem Nový Jičín za mimořádnou práci v oblasti školství, jako „Pedagogická osobnost roku“.

Pětitřídní MŠ K. Čapka se profiluje v oblasti všestranného pohybového rozvoje a vedení dětí k zdravému životnímu stylu. K tomu přispívá nejen zdravá strava z vlastní školní kuchyně, ale také různorodé pohybové aktivity dětí, jako např. plavání, zumba, lyžování, škola v přírodě aj. V rámci kognitivního rozvoje je u předškoláčků do výuky zařazována Hejného matematika a  Metoda dobrého startu. Na škole působí jeden asistent pedagoga k dítěti se SVP. V budově MŠ je kuchyň, která vaří také pro sousední MŠ Vančurovou, která je s MŠ K. Čapka propojena spojovacím krčkem, kterým se obědy do druhé MŠ převážejí.

Těsně sousedící čtyřtřídní MŠ Vančurova se kromě běžného předškolního vzdělávání zaměřuje na logopedickou péči zajišťující komplexní logopedické vyšetření dětí a logopedickou péči ve dvou logopedických třídách se sníženým počtem 14 dětí ve třídě a individuálním přístupem. Dále má MŠ dvě další běžné třídy, z nichž jedna je pro nejstarší předškoláčky a pro děti nadané, kde probíhá také výuka AJ zdarma. Děti, které nemají potřebu spánku, zde pouze relaxují a mají klidové aktivity ve třídě. Všichni pedagogové v MŠ jsou vyškoleni pro práci s nadanými dětmi a s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Někteří pedagogové lektorují a své více jak desetileté zkušenosti s integrací předávají na metodických ukázkách a seminářích pro pedagogy z různých krajů.  MŠ úzce spolupracuje s SPC a PPP. Pracují zde speciální pedagogové, sedm asistentů pedagoga a škola pracuje v duchu vzdělávacího programu Začít spolu.

Dvoutřídní MŠ Jubilejní zařazuje do svého vzdělávacího programu pravidelně polytechnickou a environmentální výchovu, díky které se děti zdokonalují v různých badatelských činnostech při pokusech a experimentování. Zaměřují se na pěstování různých rostlin, bylin a ochranu životního prostředí. Aktivně se s dětmi účastní Dne Země a jiných vzdělávacích aktivit souvisejících se zvelebováním ŽP. Další oblastí, které škola věnuje pozornost, je primární prevence zdraví. Snahou je předcházet virovým onemocněním a vést děti k péči o své zdraví při pravidelném saunování a otužování dětí s plaváním v bazéně se slanou vodou, který je přímo v budově MŠ (úzká spolupráce s „Baby klubem Kenny“, který je v nájmu budovy MŠ. Na škole působí dva asistenti pedagoga k dětem se SVP. Během prázdnin až do října bude na škole probíhat rozsáhlá rekonstrukce zahrnující opravu střechy, zateplení, výměny oken a instalace rekuperace. Začátek nového školního roku do ukončení rekonstrukce děti stráví ve dvou třídách družiny ZŠ Jubilejní.

Jednotřídní MŠ Loučka se profiluje v oblasti přírodovědného poznávání, k čemuž využívá tzv. vesnické prostředí (v městské části Loučka) pro návštěvy statků a různé výlety. V MŠ probíhá také kroužek, kde se děti přiměřenou formou seznamují s dějinami a mravními hodnotami křesťanství. Škola navázala úzkou spolupráci s TJ Orel a osadním výborem Loučka, pro které připravují různé kulturní vystoupení a organizují společné akce pro děti a rodiče. Vzájemnou spolupráci a společné akce organizuje MŠ také s místní stanicí chovatelů. Nově byla navázána také spolupráce se ZŠ Starý Jičín v rámci vzájemných návštěv dětí. V MŠ je integrováno jedno dítě se ZP a asistentem pedagoga.

Správa budov a majetku je průběžně a postupně modernizována. Ve spolupráci se zřizovatelem se úspěšně zrealizovala sanace a renovace fasády MŠ Vančurova. Na MŠ Jubilejní proběhla oprava plotu v přední části zahrady u vstupu do budovy a v současné době probíhá rekonstrukce, na kterou v příštím roce bude navazovat rekonstrukce zahrady a terénních ploch s víceúrovňovým hřištěm s různými povrchy. Naplánována je také poslední etapa opravy plotu před MŠ Vančurova a oprava topení na MŠ K. Čapka, které je v havarijním stavu.

Projekty: Ukončen byl projekt Silesia-přeshraniční spolupráce s polskou partnerskou školou, v rámci kterého se uskutečnilo několik setkání na české i polské straně s rodiči, dětmi i pedagogy. Projektové náklady činily 11 247,85 euro a rádi bychom se do projektu přihlásili znovu. Úspěšně byly ukončeny aktivity OP VVV – Šablony I. a od 1. 9. 2018 jsou realizovány aktivity z OP VVV – Šablony II. 

 • Plánovaný rozvoj školy:
 • Úspěšně zrealizovat rekonstrukci budovy MŠ Jubilejní (termín dokončení: 10/2019).
 • Připravit a zrealizovat výměnu topení na MŠ K. Čapka.
 • Do budoucna se zřizovatelem připravit projekt a zrealizovat zateplení budovy MŠ K. Čapka.
 • Dle harmonogramu pokračovat v realizaci projektu OP VVV – Šablony II.
 • Nadále poskytovat speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku a poradenství.
 • Metodická a didaktická spolupráce obou logopedických tříd-pokračovat v kvalitní spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC pro vady sluchu, vady řeči a autismus).
 • Zapojovat pedagogické pracovníky do DVPP a samostudia dle priorit ČŠI, pokračovat v předávání poznatků ostatním pedagogům při vzájemných návštěvách.
 • Využívat i nadále odborný potenciál pedagogů při lektorování a metodických ukázkách pro pedagogy z ostatních krajů, příklady dobré praxe a společné sdílení zkušeností (mentorink a pedagogická podpora).
 • Být „otevřenou“ školou pro děti i rodiče, kteří se spolupodílejí na plánování a organizování vhodných aktivit školy.     

 

 

 

Nový Jičín 30. 6. 2019                                                Mgr. Jana Vrbová, ředitelka MŠ Máj Nový Jičín

 

         

 

PROČ PRÁVĚ MY???

 

Mateřská škola Máj K. Čapka 6, Nový Jičín

 

p5212743-1-.jpg

 

 

Naše mateřská škola se nachází uprostřed sídliště. Je obklopena velkou zrenovovanou zahradou s názvem „Zahrada zdraví a radosti“, která  dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, námětové hry i sportovní vyžití.  Naše zaměření je  na pohyb dětí a jejich přirozený pohybový a duševní rozvoj.

Jednotlivé třídy jsou účelově stavěny(třída, herna, kuchyňka, šatna, umývárna). Vybavení jednotlivých tříd je průběžně obměňováno a doplňováno. Využívají se nové dostupné pomůcky, hračky, knihy atd.. Modernizuje se prostředí i prostory mateřské školy.

V mateřské škole pracuje celkem 21 pracovníků: 12 pedagogických pracovnic včetně ředitelky a  zástupce ředitelky. Všechny tyto pedagogické pracovnice mají odborné pedagogické vzdělání, z toho 7 pracovnic má vzdělání vysokoškolské,  jedna ekonomka, která zpracovává podklady pro celý subjekt, 3 provozní pracovnice, které se starají o chod a čistotu zařízení, 1 vedoucí stravování a 4 kuchařky. V naší kuchyni se vaří i pro MŠ Vančurova, takže celkem pro 196 dětí a 35 dospělých.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 132 dětí v pěti třídách.

Třída č. 1 Berušky  -  zapsáno 28 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 7 let

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  hlubší zaměření na hudební a literární oblast 

Třída č. 2 Květinky  - zapsáno 28 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 7 let

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  zařazena logopedická prevence u dětí

-  hlubší zaměření na jazykovou a výtvarnou výchovu

Třída č. 3 Sluníčka  -  zapsáno 28 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 7 let

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  zařazena logopedická prevence u dětí

-  zavádění výuky předškolní matematiky podle Hejného

Třída č. 4 Motýlci  -  zapsáno 28 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina  dětí od 3 do 6 let

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  hlubší zaměření na pohybovou a dramatickou činnost

Třída č. 5 Kuřátka  -  zapsáno 20 dětí

-  heterogenní a kompaktní  skupina  dětí od 2 do 6 let, zde je spolupráce s chůvou

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  využívání ekologických prvků, pomůcek

      

Mateřská škola pracuje podle „Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání", který vychází z moderních požadavků „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání". Tento program byl vypracován  pedagogickými odborníky a následně vydán ministerstvem školství  a podporuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Při výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme:

 -  na  individuální přístup k dítěti

 -  je kladen důraz na pozvolné a nenásilné začlenění dítěte do kolektivu

 -  bohatá výchovně vzdělávací nabídka školy - získávání dovedností, návyků a   základních  

    vědomostí, potřebných pro vstup do základní školy

 -  je preferováno učení hrou

 

Pro širší rozvoj dítěte nabízíme tyto kroužky:

-  předplavecký výcvik

-  saunování                                                       

-  dramatický kroužek                     

-  logopedická prevence

-  metoda dobrého startu

-  bruslení

-  lyžáče

-  školičku v přírodě

 

Dále pak nabízíme:

rodičům:              

-  zapojení rodičů do dění mateřské školy - „Klub rodičů"

-  možnost prohlédnutí mateřské školy, rodič může být s dítětem  v prvních dnech jeho adaptace

-  pořádání akcí pro rodiče a děti v průběhu roku

-  individuální přístup k dítěti, respektování požadavků rodičů (zdravotní, stravovací)

-  odborné a taktní jednání s rodiči

dětem :       

-  návštěva kulturních akcí

-  udržování tradic- vánoce, velikonoce, apod.

-  výlety

-  zájezdy

-  exkurze

-  spolupráce se základními školami, SVČ Fokus, Základní uměleckou školou, Mendlovou střední 

    školou, klinickým logopedem, Zdravotní školou, knihovnou

 

Naši činnost můžete průběžně sledovat na webových stránkách  mateřské školy a zároveň si prohlédnout fotografie z jednotlivých akcí, pořádaných školou.

                                                

Přijďte, už se na Vás moc těší kolektiv MŠ K. Čapka 

1. 9. 2018

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

Mateřská škola Vančurova 36, Nový Jičín

 

ms-v.jpg   

PROČ PRÁVĚ MY????     NAJDETE ZDE

 

 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA JUBILEJNÍ 1, NOVÝ JIČÍN

Jsme dvoutřídní mateřská škola uprostřed sídliště, obklopená zelení zahrady s blízkými vycházkami do přírody, s kapacitou 53 dětí.

Náš školní vzdělávací program „Svět s pastelkou“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zároveň koresponduje s jednotlivými třídními vzdělávacími plány, které jsou zpracovávány dle potřeb a specifik daných tříd.

KOŤÁTKA – SMÍŠENÁ TŘÍDA

       pedagogové: Dagmar Červenková, Mgr. Kateřina Smětáková                

       asistent pedagoga: Alena Spišáková

 • heterogenní skupina dětí ve věku od 3-7 let
 • zaměření na polytechnickou a environmentální výchovu
 • motivování dětí k učení se novým věcem
 • osvojování a upevňování základních návyků sebeobsluhy a hygieny
 • výchovně vzdělávací program vede děti k získávání velkého rozsahu dovedností a znalostí hravou a nenásilnou formou
 • využívání nejrůznějších metod, prostředků a forem práce (i alternativních), které vedou děti  k získávání dovedností a kompetencí, mimo jiné, potřebných také k úspěšnému začlenění do ZŠ
 • práce s dětmi ve skupinkách, v centrech aktivit
 • zapojování se do nejrůznějších výtvarných soutěží
 • pravidelné  cvičení grafomotoriky
 • individuální práce s dětmi
 • důraz klademe na polytechnickou výchovu, environmentální výchovu a saunování s plaváním ve slané vodě

 MOTÝLCI- SMÍŠENÁ TŘÍDA MŠ

pedagogové:  Hana Hábová, Petra Šenková

asistent pedagoga: Barbora Bartoňová

 • heterogenní skupina dětí ve věku od 3-7 let
 • hlubší zaměření na výtvarnou a polytechnickou výchovu
 • motivování dětí k učení se novým věcem
 • osvojování a upevňování základních návyků samostatnosti v péči o svou osobu
 • výchovně vzdělávací program vede děti k získávání velkého rozsahu dovedností a znalostí hravou a nenásilnou formou
 • využívání nejrůznějších metod, prostředků a forem práce (i alternativních), které vedou děti  k získávání dovedností a kompetencí, mimo jiné, potřebných také k úspěšnému začlenění do ZŠ
 • práce s dětmi ve skupinkách, v centrech aktivit, individuální práce
 • zapojování se do nejrůznějších výtvarných soutěží
 • pravidelné  cvičení grafomotoriky
 • tělovýchovné a pohybové aktivity

 KROUŽKY - odpoledne v MŠ dle možností školy a zájmu dětí 

 • výuka anglického jazyka
 • sauna, plavání ve slané vodě (Kenny)
 • předplavecký výcvik
 • dílny pro rodiče
 • veselé sportovky

 

ŠVP PV SVĚT S PASTELKOU:

Náš program se zaměřuje na všestranný psychický, tělesný a sociální rozvoj dítěte, který přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady pozdějšího vzdělávání dětí.

Naším cílem je pěstovat vztah důvěry mezi mateřskou školou a rodičem, pořádáme společné akce, nabízíme poradenskou činnost a hledáme stále nové formy spolupráce.

Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení, jež se vyznačují komunikativností, kreativitou, aktivitou a tvořivostí, spontánností, chutí se učit, vzdělávat, smyslově prožívat. Práce ve skupinkách se pro nás stala již samozřejmostí.

Spolupráce všech zúčastněných (děti, rodiče, všichni zaměstnanci) je podmínkou k uskutečnění této koncepce.

Co nabízíme :

 • jednou měsíčně kulturní akce v MŠ – divadélko, koncerty, kino, výlety
 • pro děti s malou potřebou spánku, zajišťujeme po hodinovém odpočinku náhradní činnosti
 • rodiče si mohou s dětmi školu kdykoliv prohlédnout a být přítomni při adaptaci svých dětí během prvních dnů, seznámit se s vzdělávacím programem školy, kdykoliv konzultovat vývoj a chování dítěte v kolektivu s pedagogy aj.
 • vzdělávací obsah naší MŠ je realizován širokou škálou aktivit a činností, které probíhají v obou třídách různou formou s ohledem na věkové kategorie a individuální potřeby dětí
 • pro děti s OŠD máme vytvořen plán práce
 • dílny pro rodiče –odpolední aktivity s různými druhy výtvarných technik, vztahujícími se k svátkům ( Vánoce, Velikonoce)
 • akce pro rodiče a děti dle plánu akcí
 • saunování a plavání v MŠ
 • kroužky – viz výše

Proč právě my? Přijďte a uvidíte. Těšíme se na Vás 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

Mateřská škola Císařská 115, Nový Jičín - Loučka

 

Naše mateřská škola má jednu třídu s kapacitou 25 dětí, je umístěna v klidném, pěkném prostředí v okrajové části města uprostřed přírody. MŠ má dostatečně velké prostory, které jsme rozčlenili do center aktivit. Toto členění prostoru vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Prostory školní zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Např. založení paletové zahrádky, ve které si pěstujeme zeleninu.

Máme zde vlastní kuchyň, která poskytuje plnohodnotnou a vyváženou stravu doplněnou o prvky současného trendu zdravé výživy.

Zaměstnanci MŠ:

pedagogové: Bc. Jana Palacká, Bc. Vošlajerová Eva

školnice: Dana Tomanová, kuchařka: Jarmila Dohnalová

Nepracujeme na principu soutěživosti, ale upřednostňujeme kolektivní kooperaci a učení přirozenou nápodobou mladších dětí od starších hrou a prožitkovým učením, kde si děti na řadu poznatků přicházejí vlastní aktivitou.

Rodiče jsou pro nás partneři, se kterými úzce spolupracujeme a snažíme se o sjednocení výchovného působení na dítě.

Cíle a záměry předškolního vzdělávání:

 • klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb

 • rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte

 • podporujeme přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany

 • rozvíjíme zdravé sebevědomí dětí

   

Zájmové kroužky:

 • předplavecký výcvik

 • pěvecký sboreček

 • metodika F. Ketha „Aby malé bylo velké“ (nábožensky podtext)

Akce pořádané MŠ:

 • pravidelné návštěvy kina a divadla

 • společné aktivity s rodiči – dílničky, drakiáda

 • návštěva keramické dílny

 • návštěva chovatelské stanice

 • maškarní rej

 • vystoupení dětí pro místní Orelskou organizaci

 • den dětí s pasováním školáků

         ŠVP „Orlíci“ vychází z podmínek mateřské školy, střídání ročních období ve spojení s lidskou činností, zvyky a tradicemi. Respektuje zájem dětí o globální události ve světě a jejich vztah k současné technice, o společenské dění ve městě i mimo něj.

         Je zaměřen na vytváření správného vztahu ke zdravému životnímu stylu, zejména ke zdravému pohybu.

         Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a dbáme, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.

   

 Motto

V mateřské škole se děti baví a přitom zasazují každý den maličký kamínek do obrovské mozaiky poznání, kterou budou stavět až do konce života.